Regulamin sklepu internetowego

 

1

Postanowienia wstępne

 

 1. Sklep internetowy Stylowy Zielony Elżbieta Kosek , działający pod adresem internetowym www.jukogreendesign.pl , prowadzony jest przez Elżbietę Kosek, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Stylowy Zielony wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), pod numerem NIP 628-171-72-69, REGON: 381481122
 2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego oraz tryb zawierania umów sprzedaży z klientem na  odległość za pośrednictwem sklepu.

 

2

Definicje

 

 1. Klient– osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła umowę na odległość ze Sprzedawcą  za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Trzebinia, przy ul. Styczniowa 50A/11 kod pocztowy 32-540. wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 628-171-72-69, REGON: 381481122
 3. Konsument – osoba fizyczna nabywająca Towar dla celów niezwiązanych z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Towar –  rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Sklepie internetowym.
 5. Sklep internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym jukogreendesign.pl, za pośrednictwem którego kupujący może  uzyskać informacje na temat Towaru, jego dostępności oraz dokonać jego zakupu.
 6. Umowa zawarta na odległość- umowa sprzedaży Towaru zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, który sporządzono w oparciu o art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 8. Zamówienie – oświadczenie woli składane przez Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu  w celu zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem  a Sprzedawcą, określając jednoznaczne: rodzaj Towaru, miejsce jego dostawy,oraz sposób płatności.

 

3

Sposób składania zamówień

 

 1. Zamówienia przyjmowane są poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej Sklepu lub drogą mailową.
 2. Zamówienia w Sklepie internetowym można składać dwadzieścia cztery godziny (24h) na dobę, przez cały rok kalendarzowy.
 3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia (adres dostawy, e-mail oraz numer telefonu).
 4. W przypadku gdy dane są nie kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z klientem w celu uzupełnienia danych. Jeśli kontakt z Klientem będzie niemożliwy Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.
 5. Jedyną formą płatności akceptowaną przez Sprzedawcę jest przelew na  rachunek bankowy, który zostanie podany w e-mailu potwierdzającym zamówienie.
 6. Do każdego zamówienia Klient otrzyma Fakturę Vat lub na życzenie Klienta paragon fiskalny.
 7. Prawidłowo złożone Zamówienie zostanie potwierdzone w osobnej wiadomości e-mail wysłanej na adres wskazany przez Klienta.
 8. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji w ciągu 2 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy.

 

4

Sposób dostawy

 

 1. Czas przygotowania Zamówienia wynosi od dwóch do trzech tygodni od dnia wpłacenia zaliczki.
 2. Termin dostawy Zamówienia, wynosi do 5 dni roboczych od przygotowania Zamówienia.
 3. Całkowity koszt Zamówienia zależy od kosztów dostawy ustalanych indywidualnie do każdego Zamówienia oraz od wartości zamawianych Produktów
 4. Zamówienia są wysyłane kurierem po przedpłacie.
 5. Istnieje możliwość odbioru osobistego, po uprzednim umówieniu.
 6. Odbiór osobisty przez klienta jest bezpłatny.

 

5

Odstąpienie od umowy

 

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, w terminie do 14 dni  od dnia otrzymania produktu.
 2. O zamiarze odstąpienia od Umowy Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę przesyłając stosowne oświadczenie w formie pisemnej na adres Sklepu: biuro@jukgreendesign.pl
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego przesłania Klientowi potwierdzenia otrzymania oświadczenia o odstapieniu od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia przesyłki innego niż najtańszy sposób oferowany przez Sklep).
 5. Płatność zostanie zwrócona nie później niż 14 dni od dnia otrzymania Produktów..
 6. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji.
 7. Produkt transakcji wraz z dowodem zakupu  Klient odsyła na adres Sklepu w terminie  do 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 8. Koszt odesłania produktu ponosi Klient.
 9. Odsyłany produkt powinien być starannie zabezpieczony. Ewentualne szkody, wynikające z niewłaściwego zabezpieczenia zwracanego produktu może pomniejszyć kwotę zwracanej płatności.
 10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi, dla którego został wyprodukowany Produkt według indywidualnej specyfikacji Klienta.

 

6

Reklamacje

 

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego w Sklepie Produktu, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi (kodeks cywilny).
 3. Klientowi przysługuje rękojmia w postaci usunięcia wady, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.
 4. Reklamacje należy kierować bezpośrednio na adres e-mail: biuro@jukogreendesign.pl
 5. W reklamacji należy zawrzeć zwięzły opis wady, okoliczności jej wystąpienia, dane
 6. Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Klienta.
 7. Klient o decyzji Sklepu zostanie poinformowany drogą mailową.

 

7

Ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca Stylowy Zielony Elżbieta Kosek z siedzibą w Trzebini 32-540 ul. Styczniowa 50A/11  NIP: 628-171-72-69 . Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest umowa na usługę/dostawę określoną zawartą z nami umową jaką wykonujemy lub wykonywaliśmy na Pani/Pana rzecz lub pozostajemy w kontakcie handlowym w związku z zamiarem zawarcia takiej umowy, co na gruncie RODO stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, który jest dla nas podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Stylowy Zielony Elżbieta Kosek jest: dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Stylowy Zielony Elżbieta Kosek w związku z  niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy oraz udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych.
 2. W przypadku, gdy wyrażona została zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,Stylowy Zielony Elżbieta Kosek przetwarza dane osobowe w celu kierowania informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Pani/Pana pozyskanych przezStylowy Zielony Elżbieta Kosek jest umowa na usługę/dostawę określoną zawartą z nami umową jaką wykonujemy lub wykonywaliśmy na Pani/Pana rzecz. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych w celach marketingowych jest Pana/i zgoda. Stylowy Zielony Elżbieta Kosek informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
 3. Stylowy Zielony Elżbieta Kosek przekazuje dane osobowe firmom świadczącym usługi: wsparcia IT oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne, firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej, firmom transportowym , w sytuacji zamówienia transportu lub przesyłki kurierskiej, firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego. Czas przetwarzania danych osobowych: a. pozyskane w związku z zawartą umową będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych stron umowy, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później, b. pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych – przez okres ważności zgody na cele marketingowe.
 4. Ma Pan/i ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Stylowy Zielony Elżbieta Kosek, Trzebinia 32-540, ul. Styczniowa 50A/11. Ponadto,Stylowy Zielony Elżbieta Kosek udostępnia adres biuro@jukogreendesign.pl za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Stylowy Zielony Elżbieta Kosek nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu i nr NIP  jest wymogiem zawarcia umowy. Brak podania danych osobowych uniemożliwiStylowy Zielony Elżbieta Kosek zawarcie umowy. Stylowy Zielony Elżbieta Kosek nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

 

8

Postanowienia końcowe

 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z powodów prawnych lub technicznych.
 3. O każdej zmianie regulaminu zarejestrowani użytkownicy zostaną poinformowani z co najmniej dniowym wyprzedzeniem.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela sklepu.