Regulamin

 

1

Postanowienia wstępne

 1. Firma JUKO Justyna Kosek, dostępny po adresem internetowym www.jukogreendesign.pl , prowadzony jest przez Justyna Kosek, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą JUKO Justyna Kosek, z wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 628-22-15-021
 2. Niniejszy regulamin jest określa tryb zawierania umów sprzedaży z klientem na odległość za pośrednictwem sklepu.

 

2

Definicje

 

 1. Klient– osoba fizyczna, która zawarła umowę sprzedaży ze sprzedawcą
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Krakowie, przy ul. Zawiłej 69, kod pocztowy 30-390.

NIP: 628-22-15-021 REGON: 364366437

 1. Produkt – towary wymienione i opisane na stronie internetowej www.jukogreendesign.pl
 2. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym jukogreendesign.pl, za pośrednictwem którego kupujący może dokonać zakupu
 3. Umowa zawarta na odległość- umowa zawarta z Kupującym w ramach systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron,
 4. Regulamin – niniejszy regulamin zamówień
 5. Zamówienie – oświadczenie woli składane przez kupującego, złożone za pośrednictem sklepu i zmierzajace do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy kupującym a sprzedawcą, określając jednoznaczne: rodzaj produktu, miejsce dostawy, sposób płatności.

 

 

3

Składanie zamówień

 

 1. Ceny podane w sklepie są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy.
 2. Na ostateczną kwotę do zapłaty składają się cena za produkt, rodzaj dostawy.
 3. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową/drogą mailową.
 4. Zamówienia przyjmowane pd adresem internetowym 24h na dobę. 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
 5. Zamówienie jest skuteczne, jeśli klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia (adres dostawy, e-mail oraz numer telefonu).
 6. W przypadku gdy dane sa niekompletne, Sprzedawca kontaktuje się z klientem w celu uzupełnienia danych. Jeśli kontakt z Klientem będzie niemożliwy Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie.
 7. Jedyną formą płatności jest przelew bankowy na wskazany rachunek bankowy, podany w e-mailu potwierdzającym zamówienie.
 8. Klient może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub imienny dowodu zakupu (Faktura VAT). Mogą one zostać dołączone do wysyłanej przesyłki lub przesłane drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail.
 9. Po złożeniu przez klienta zamówienia otrzyma on informację zwrotną ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 10. Rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się wraz z wpływem wpłaty na rachunek bankowy, podany w potwierdzeniu zamówienia.

 

4

Sposób dostawy

 1. Czas przygotowania zamówienia wynosi 2-3 tygodnie od dnia wpłacenia zaliczki.
 2. Termin dostawy zamówienia, wynosi do 5 dni po przygotowaniu zamówienia
 3. Koszty zamówienia zależą od wagi i wymiarów produktu oraz od wartości zamówienia.
 4. Zamówienia są wysyłane kurierem po przedpłacie.
 5. Istnieje możliwość odbioru osobistego w Krakowie, na ul. Zawiłej 69, po uprzednim umówieniu.
 6. Odbiór osobisty przez klienta jest bezpłatny.

 

 

                                                                                                                               5

Odstąpienie od umowy

 

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania produktu.
 2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować Sklep o swojej decyzji, przesyłając stosowne oświadczenie w formie pisemnej na adres Sklepu: biuro@jukogreendesign.pl
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia przesyłki innego niż najtańszy sposób oferowany przez Sklep).
 4. Płatność zastanie zwrócona nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia.
 5. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji.
 6. Produkt transakcji wraz z dokumentem zakupu i oświadczeniem odstąpienia od zakupu, Klient odsyła na adres Sklepu w terminie do 7 dni roboczych.
 7. Koszt odesłania produktu ponosi Klient.
 8. Odsyłany produkt powinien być starannie zabezpieczony. Ewentualne szkody, wynikające z niewłaściwego zabezpieczenia zwracanego produktu może pomniejszyć kwotę zwracanej płatności.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi, dla którego został wyprodukowany Produkt według indywidualnej specyfikacji Klienta.

 

 

6

Reklamacje

 

 1. Umową sprzedaży objęte są nowe produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego  towaru, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi (kodeks cywilny).
 3. Klientowi przysługuje rękojmia w postaci w postaci usunięcia wady, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.
 4. Reklamacje należy kierować bezpośrednio na adres e-mail: biuro@jukogreendesign.pl
 5. W reklamacji należy zawrzeć zwięzły opis wady, okoliczności jej wystąpienia, dane Klienta.
 6. Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Klienta.
 7. Klient o decyzji Sprzedawcy zostanie poinformowany drogą mailową.

 

 

7

Ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca. Zbiera on za pośrednictwem Sklepu dane osobowe Klientów.
 2. Dane osobowe są zbierane w celu realizacji umowy sprzedaży oraz działań promocyjnych i marketingowych Sprzedawcy.
 3. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne. Brak zgody na podanie danych osobowych uniemożliwi wykonanie usług i realizację Umowy Sprzedaży.
 4. Klient ma prawo do wglądu z treść swoich danych oraz do ich poprawiania.

 

 

8

Postanowienia końcowe

 

 1. Umowy zawierane przez JUKO Justyna Kosek są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z powodów prawnych lub technicznych.
 3. O każdej zmianie regulaminu zarejestrowani użytkownicy zostaną poinformowani z co najmniej dniowym wyprzedzeniem.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie obowiązujące przepisy polskiego prawa.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela sklepu.