W związku z wejściem w życie z dniem 25.05.2018 rozporządzenia Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych (RODO), proszę  o zapoznanie się z poniższą Informacją o danych osobowych.

 

Informacja o danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest JUKO Justyna Kosek z siedzibą w Krakowie 30-390 ul. Zawiła 69 NIP: 6282215021 (dalej JUKO Justyna Kosek). Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest umowa na usługę/dostawę określoną zawartą z nami umową jaką wykonujemy lub wykonywaliśmy na Pani/Pana rzecz lub pozostajemy w kontakcie handlowym w związku z zamiarem zawarcia takiej umowy, co na gruncie RODO stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, który jest dla nas podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez JUKO Justyna Kosek jest: dochodzenie ewentualnych roszczeń przez JUKO Justyna Kosek w związku z  niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy oraz udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych. W przypadku, gdy wyrażona została zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, JUKO Justyna Kosek przetwarza dane osobowe w celu kierowania informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Pani/Pana pozyskanych przez JUKO Justyna Kosek jest umowa na usługę/dostawę określoną zawartą z nami umową jaką wykonujemy lub wykonywaliśmy na Pani/Pana rzecz. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych w celach marketingowych jest Pana/i zgoda. JUKO Justyna Kosek informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody. JUKO Justyna Kosek przekazuje dane osobowe firmom świadczącym usługi: wsparcia IT oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne, firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej, firmom transportowym , w sytuacji zamówienia transportu lub przesyłki kurierskiej, firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego. Czas przetwarzania danych osobowych: a. pozyskane w związku z zawartą umową będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych stron umowy, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później, b. pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych – przez okres ważności zgody na cele marketingowe. Ma Pan/i ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie JUKO Justyna Kosek, Kraków 30-390, ul.Zawiła 69. Ponadto, JUKO Justyna Kosek udostępnia adres biuro@jukogreendesign.pl za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. JUKO Justyna Kosek nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu i nr NIP  jest wymogiem zawarcia umowy. Brak podania danych osobowych uniemożliwi JUKO Justyna Kosek zawarcie umowy. JUKO Justyna Kosek nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.